ببینید /  سقوط راننده کامیون از ارتفاع هنگام استراحت + فیلم