ببینید /  لحظه عجیب حمله یک سگ وحشی به چند مرد + فیلم