فیلم / جزئیات بیشتر از آتش سوزی هولناک کارگاه و انبار ابر و اسفنج در خیابان گاز مشهد