ببینید / نجات معجزه آسا و شانسی یک اسکی باز از زیر خروارها برف + فیلم