ببینید / توقف راننده برای جلوگیری از گرفتاری در گردباد + فیلم